Preguntes Parlamentàries sobre el finançament autonòmic relatiu a les Illes Balears

Aquestes preguntes es produeixen davant l’evidència empírica d’una infrainversió i dèficit pressupostari, el qual es produeix des de l’any 2002, on les Illes Balears han rebut 1920 milions d’euros menys que la mitjana espanyola.

El text marc que Garzón presentarà a la Comissió, i que presumiblement haurà de respondre la Secretaria d’Estat de Pressupostos -María José Gualda-, serà el següent:

Les Illes Balears, és un territori fragmentat territorialment i amb dificultats per a poder vertebrar el territori, a causa d’aquesta realitat la constitució Espanyola reconeix la situació de les Illes Balears i de Canàries, a l’article 138.1 cita textualment: “L’Estat garanteix la realització efectiva del principi de solidaritat consagrat a l’article 2 de la Constitució, vetllant per l’establiment d’un equilibri econòmic, adequat i just entre les diverses parts del territori espanyol, i atenent en particular a les circumstàncies del fet insular.” Aquesta situació no s’està donant, és més, des de l’any 2002 les Illes Balears han rebut 1920 milions d’euros menys que la mitjana espanyola en inversions en els PGE. Davant això el grup parlamentari proposa les següents preguntes:

– Creu el govern d’Espanya que les Illes Balears reben un tracte just en els PGE del 2019?

– Té previst el govern d’Espanya reformar el sistema de finançament autonòmic per a fer-lo més proporcional i just?

– Quina opinió li mereix el dèficit històric de la CAIB quant als PGE?

Show More

Related Articles

Back to top button